Algemene Voorwaarden Verkoper

GEBRUIKSVOORWAARDEN PARTICULIERE VERKOPEN VIA RELIVING

Februari, 2024

Hieronder treft u de ‘gebruiksvoorwaarden particuliere verkopen via Reliving’ aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als particuliere verkoper via Reliving , geeft u aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Verkoopaccount

 1. Iedere Particuliere Verkoper dient zich aan te melden bij Reliving, alvorens hij Artikelen kan verkopen op het Platform.

 2. Aanmelding via het platform als Particuliere Verkoper houdt aanvaarding in van de gebruiksvoorwaarden die staan op de website inclusief alle bijlagen.

 3. Om als Particuliere Verkoper te kunnen handelen dient de Particuliere Verkoper:

  1. aangemeld te zijn bij Reliving;
  2. te bevestigen dat de gebruiksvoorwaarden zijn aanvaard;
  3. te beschikken over een Nederlandse of Belgische betaalrekening;
  4. te beschikken over een Nederlands of Belgische postadres.
 4. De Particuliere Verkoper is na het aanmelden gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.

 5. Het is niet toegestaan om promotionele teksten / foto's te plaatsen en / of persoonlijke gegevens te delen in de advertentieomgeving. Tevens is het niet toegestaan om met een zakelijke naam te adverteren op het platform.

 6. Indien de Particulier Verkoper als zakelijk verkoper artikelen aanbiedt, dan heeft Reliving het recht de verkoper om te zetten naar een zakelijk verkoopaccount met de daarbij behorende voorwaarden.

 7. De Particulier Verkoper is slechts gerechtigd om zich één (1) keer aan te melden, dat uitsluitend mag worden gebruikt voor het aanbieden van Artikelen, die eigendom zijn van de Particuliere Verkoper.

 8. Reliving is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten.

 9. Indien de Particuliere Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Reliving, al dan niet uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden, is Reliving gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

 10. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om Artikelen direct of indirect aan zichzelf te verkopen.

 11. De Particuliere Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

Artikel 3 - Aanbod

 1. De Particuliere Verkoper kan enkel en alleen tweedehands Artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden voor Particuliere Verkopers.

 2. Reliving is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is Reliving gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Particuliere Verkoper enig recht geldend kan maken op Reliving als gevolg daarvan. Reliving behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door Reliving zijn en/of worden opengesteld zijn te vinden op het Platform. De productcategorieën en/of subcategorieën kunnen door Reliving van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.

 4. Het staat Reliving vrij om de Particuliere Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Particuliere Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van Reliving. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is Reliving gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.

 5. Reliving is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Particuliere Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van Reliving niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van Reliving schadelijk kan zijn voor de goede naam van Reliving, het Platform of derden.

Artikel 4. Bestelling en levering

 1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij Reliving een bestelling plaatsen voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel.

 2. De Particuliere Verkoper zal zijn e-mail en telefoon zorgvuldig in de gaten houden zodat de Particuliere Verkoper tijdig kennis kan nemen van de door Reliving aan de Particuliere Verkoper verzonden informatie.

 3. Verkoper zal conform de Service Levels het Artikel binnen vijf (5) werkdagen na bevestiging van de bestelling verzenden of Reliving informeren over een alternatieve verzendtermijn, die niet langer mag zijn dan veertien (14) werkdagen.

 4. Verkoper zal bij de verzending gebruik maken van de verzendmethode zoals gekozen door de Koper. De Koper kiest uit de volgende: "Verzendmethoden":

   1. Pakketpost verzending: als Koper voor pakketpost verzending kiest ontvangt Verkoper van Reliving een verzendlabel van het koeriersbedrijf dat de Verzendmethode verzorgt die door Koper is geselecteerd. Reliving maakt dit verzendlabel aan en ontvangt tevens de betreffende track-and-trace code. Verkoper is verplicht gebruik te maken van dit verzendlabel en de bijbehorende verzendinstructies. Reliving is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die ontstaat tijdens het verzenden van het item per post.
   2. Transport : als de Koper voor transport kiest zal Reliving de bezorging overdragen aan een transportbedrijf. De Verkoper draagt zorg doordeweeks beschikbaar te zijn tussen 08:00 - 18:00 om de bezorger van het transportbedrijf op te vangen. Tevens is de Verkoper verplicht het Artikel klaar te zetten bij de deur en de bezorger te helpen tillen indien nodig. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om alle transporten via ons transportbedrijf te laten vervoeren. Items die groter zijn dan de afmetingen van de bussen, zullen via een externe partij zoals Brenger of Pickthisup moeten worden geboekt. Extra bijkomende kosten zullen hierbij voor de koper zijn. Mocht de koper niet akkoord gaan met de extra kosten, dan kan de order kosteloos worden geannuleerd. Reliving ondersteunt geen transport van en naar de waddeneilanden.
   3. Pick-up from home: als Koper hiervoor kiest, zal Koper de bestelling ophalen. Koper en Verkoper worden via Reliving in contact gebracht om de gewenste dag en tijdstip overeen te komen. Dit mag niet langer dan veertien (14) werkdagen duren

5. Verkoper draagt zorg voor een goede verpakking van het pakket wat logischerwijs verwacht mag worden in relatie tot de breekbaarheid van het Artikel. Reliving is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die ontstaat tijdens het verzenden van het item per post.

6. Indien een item niet goed is ingepakt door de Verkoper waardoor het item kapot aankomt is dit de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Reliving behoudt het recht om de uitbetaling niet of gedeeltelijk te doen om de koper te vergoeden.

7. De eigendom van geleverde Artikelen gaat over van Verkoper op Koper op het moment dat:

  1. Koper de koopprijs van de Artikelen aan Reliving heeft betaald; en
  2. Koper het Artikel heeft ontvangen; en
  3. Koper niet binnen de gestelde termijn een retour verzoek heeft ingediend.

Artikel 5 - Klantrelatie

 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Particuliere Verkoper en de Klant.

 2. De Particuliere Verkoper erkent dat Reliving geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de "Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers" moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Particuliere Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen Reliving en de Klant en zien op de door Reliving te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. Reliving is gerechtigd de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” van tijd tot tijd te wijzigen.

 3. De Particuliere Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Particuliere Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot Reliving. De Particuliere Verkoper zal Reliving vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens Reliving, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.

 4. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper. De Particuliere Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.

 5. De Particuliere Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van Reliving , zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.

 6. Reliving stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant rechtstreeks met de Particuliere Verkoper. De Particuliere Verkoper machtigt Reliving hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat Reliving partij wordt bij de Koopovereenkomst.

Artikel 6 - Betalingen

 1. Reliving richt het Platform zodanig in dat Kopers aan Reliving betalen. Als de bestelling door Koper is goedgekeurd, zal de Verkoopprijs minus de Vergoeding binnen twee tot vijf (2-5) werkdagen aan de Verkoper worden uitbetaald. In het geval van Verzending zal Reliving binnen vier (4) dagen, nadat aan de hand van de track-and-trace code is geverifieerd dat de bestelling door Koper is ontvangen de betaling verrichten
 2. Reliving brengt een vergoeding in rekening bovenop de door de Particuliere Verkoper vastgestelde vraagprijs. Deze vergoeding bestaat uit een 9% commissie en een additionele service toeslag van €2 per verkocht artikel. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat deze kosten volledig door de Klant worden gedragen en niet ten laste komen van de Particuliere Verkoper, die recht heeft op de volledige verkoopprijs van het Artikel. In het geval dat het betreffende Artikel binnen veertien (14) dagen na verkoop wordt geretourneerd als gevolg van de ontbinding van de Koopovereenkomst, zal de vergoeding niet van toepassing zijn.
 3. Wanneer de Particuliere Verkoper een bieding accepteert, zal de initiële vraagprijs worden aangepast overeenkomstig dit geaccepteerde bod. Het staat de Particuliere Verkoper vrij om deze wijziging te bevestigen voordat de verkoop wordt afgerond. In dit geval zal de uiteindelijke verkoopprijs worden berekend op basis van de geaccepteerde bieding, waarbij deze verkoopprijs wordt verminderd met het bedrag van het bod. De commissie en service toeslag wordt berekend bovenop deze aangepaste verkoopprijs.
 4. Korting die de Verkoper na de verkoop aan de Klant verleent, blijft de aan Reliving verschuldigde vergoeding ongewijzigd en is deze gebaseerd op de verkoopprijs van het Artikel zoals oorspronkelijk overeengekomen. De verleende korting heeft geen invloed op de omvang van de vergoeding die aan Reliving wordt afgedragen.
 5. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Particuliere Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan Reliving kan plaatsvinden. De Particuliere Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan Reliving de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Particuliere Verkoper.
 6. De Particuliere Verkoper erkent dat de Klant voor ieder Artikel dat wordt verkocht een servicebijdrage verschuldigd is voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt ter hoogte van, welk bedrag door Reliving bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht en ten goede komt aan Reliving.
 7. Indien een Koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na aflevering van het desbetreffende Artikel wordt ontbonden, dan zal Reliving de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Wordt een Koopovereenkomst na veertien (14) dagen ontbonden, dan dient Klant zich rechtstreeks tot de Particuliere Verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. Reliving is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende artikel. Reliving is niet gehouden enig bedrag, aan de Particuliere Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die veertien (14) dagen na aflevering van het betreffende Artikel wordt ontbonden en Reliving is gerechtigd de commissie te behouden.
 8. De Particuliere Verkoper erkent en stemt ermee in dat Reliving het recht heeft om twee keer per jaar unilateraal de hoogte van de Vergoeding voor elke subcategorie en/of productcategorie aan te passen. Voorafgaand aan de ingangsdatum van een dergelijke aanpassing zal de Particuliere Verkoper hierover ten minste zeven (7) dagen van tevoren worden geïnformeerd.

Artikel 7 - Diensten Reliving

 1. De door Reliving ontvangen betalingen worden door Reliving, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze gebruiksvoorwaarden, op het door de Particuliere Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort zodra de koper de verkoop heeft bevestigd.

Artikel 8 - Privacy

 1. Reliving verstrekt aan de Particuliere Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Particuliere Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: NAW gegevens).

 2. De Particuliere Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij deze Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. Ook na het afmelden van producten is de Particuliere Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Particuliere Verkoper aansprakelijk voor alle door Reliving geleden schade.

 3. De Particuliere Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens). Reliving staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 9 - Garanties en verplichtingen

 1. De Particuliere Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.

 2. De Particuliere Verkoper garandeert dat:

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Reliving verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Particuliere Verkoper te gebruiken zolang de Particuliere Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.

 2. De Particuliere Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle Reliving Merken en logo's eigendom zijn en blijven van Reliving en op geen enkele wijze door de Particuliere Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Reliving mogen worden gebruikt. De Particuliere Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Reliving en derden volledig respecteren.

 3. De Particuliere Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element Reliving en/of ‘UW’ of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van Reliving logo’s door de Particuliere Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van Reliving .

Artikel 11 - Beëindiging Reliving Particuliere verkoperschap

 1. Reliving is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Particuliere Verkoper niet toe te laten op het platform, of reeds geboden producten te verwijderen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Reliving vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van Reliving verstoort of naar oordeel van Reliving schadelijk kan zijn voor de goede naam van Reliving of derden.

 2. Reliving is tevens ten allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Particuliere Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 12 - Gevolgen beëindiging Particuliere Verkopersschap

 1. Indien het Particuliere Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

  1. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
  2. is de Particuliere Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de Reliving Merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De Particuliere Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Reliving in verband met de beëindiging van het Particuliere Verkopersschap door Reliving en de Particuliere Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. De Particuliere Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Reliving.

 2. De Particuliere Verkoper vrijwaart Reliving volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden.

 3. De Particuliere Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zijnde thans de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart Reliving voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Reliving, is Reliving op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Particuliere Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc. Reliving staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Particuliere Verkoper of de Klant.

 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 13.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Reliving in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 100,-- (zegge: honderd euro) per jaar.

Artikel 14 - Diversen

 1. De Particuliere Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Reliving en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Reliving . De Particuliere Verkoper vrijwaart Reliving volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

 2. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Particuliere Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij Reliving hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 3. Reliving is te allen tijde gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden voor Particuliere Verkopers te veranderen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden voor Particuliere Verkopers zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. In geval de gewijzigde gebruiksvoorwaarden voor Particuliere Verkopers voor de Particuliere Verkoper niet acceptabel zijn, is de Particuliere Verkoper gerechtigd het Particuliere Verkopersschap te beëindigen.

 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

 5. De Particuliere Verkoper stemt ermee in dat Reliving haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij Reliving bekende emailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails).

 6. De Particuliere Verkoper stemt ermee in dat Reliving haar emailadres mag gebruiken als User ID voor interne tracking.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde recht

De Particuliere Verkopersvoorwaarden en het Particuliere Verkoperschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Bijlage 1: servicelevels

Particuliere Verkoper zal voldoen aan de volgende service levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Particuliere Verkoper aan Klanten wordt bepaald;