Algemene Voorwaarden Koper

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN BIJ Reliving

Versie van 1 april 2022

Artikel 1 - Definities.

Artikel 2 – Reliving

Reliving, Witte de Withstraat 32HS, 1057XZ Amsterdam

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij de Verkoper via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Reliving te raadplegen, zie o.a. www.reliving.nl).

 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij verkopers.

 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij verkopers kan slechts met instemming van betrokken partijen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 4. Deze Voorwaarden kopen bij verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden Reliving kopen bij verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Reliving worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Reliving ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s).

 6. Reliving heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 4 - Klant Account

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

  1. de Klant dient een klantaccount bij Reliving te hebben;
  2. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Reliving is gerechtigd om bestellingen voor artikelen van Verkopers niet te verwerken dan wel daar afwijkende voorwaarden aan te verbinden.

 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Reliving raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 5 - Koop

Artikel 6 - Bestelling en overdracht

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij Reliving een bestelling plaatsen voor een product dat door een Verkoper wordt aangeboden.

 2. De Klant ontvangt van Reliving een orderbevestiging.

 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

 4. De Koper kiest uit de volgende "Verzendmethoden":

  1. Post verzending standaard: als Koper voor post verzending standaard kiest ontvangt Verkoper van Reliving een verzendlabel van het koeriersbedrijf dat de Verzendmethode verzorgt die door Koper is geselecteerd. Reliving maakt dit verzendlabel aan en ontvangt tevens de betreffende track-and-trace code. Verkoper is verplicht gebruik te maken van dit verzendlabel en de bijbehorende verzendinstructies. Post verzending standaard is niet verzekerd en op eigen risico. In geval van eventuele schade of verlies die ontstaat tijdens het verzenden van het item is Reliving niet aansprakelijk.
  2. Post verzending verzekerd: als Koper voor post verzending verzekerd kiest ontvangt Verkoper van Reliving een verzendlabel van het koeriersbedrijf dat de Verzendmethode verzorgt die door Koper is geselecteerd. Reliving maakt dit verzendlabel aan en ontvangt tevens de betreffende track-and-trace code. Verkoper is verplicht gebruik te maken van dit verzendlabel en de bijbehorende verzendinstructies. Met Post verzending verzekerd is het pakket in geval van eventuele schade of verlies die ontstaat tijdens het verzenden van het item verzekerd t/m €100,00.
  3. Transport: Reliving verzorgt transport van deur tot deur en doet dit in samenwerking met een extern transportbedrijf. Hierbij geldt dat er een enkele transporteur aanwezig zal zijn en deze niet meehelpt met tillen. De Koper draagt zorg doordeweeks beschikbaar te zijn tussen 08:00 - 18:00 om de bestelling in ontvangst te nemen. Reliving levert niet op de Waddeneilanden.
  4. Pick-up from home: als Koper hiervoor kiest, zal Koper de bestelling ophalen. Koper en Verkoper worden via een Whatsppgroep gemaakt door Reliving in contact gebracht om de gewenste dag en tijdstip overeen te komen.
 5. Het is niet mogelijk om een geaccepteerd bod af te rekenen in combinatie met een kortingscode.

 6. Als het bod van Koper is geaccepteerd, dient Koper binnen vierentwintig (24) uur de betaling van de geboden prijs af te ronden. Als Koper de betaling niet binnen deze termijn afrondt, mag Verkoper de koop ongedaan maken zonder verdere opgave van reden.

Artikel 7 - Bestelling met transport

Het transport wordt uitgevoerd door een externe partner. Hier gelden de volgende voorwaarden.

1. Kaders transport

Sjouwhulp moet toegevoegd worden, of er moet iemand aanwezig zijn die kan helpen met tillen indien:

2. Extra diensten

Als er een transport wordt ingeboekt kunnen de volgende kosten op de basisprijs erbij komen indien nodig zijn:*

Extra services kunnen pas na het bestelproces bij geboekt worden.

*Als de koerier op locatie (zowel afhaal- als afleverlocatie) er achter komt dat het transport een van de bovengenoemde services nodig heeft (en hij dit ook kan uitvoeren), maar dit niet is aangegeven in de opdracht wordt na akkoord van de inboekende klant de prijs verhoogd met de een van de bovengenoemde bedragen.

3. Annuleren of wijzigen transport

Deze kosten worden ook in rekening gebracht bij de volgende situaties binnen een van de eerder genoemde annulering/wijziging periodes

Vervolgstappen bij een een verkeerd ingeboekt transport:

4. Ontstaan schade

a. Schade aan het product ontstaan tijdens het transporteren / tillen (al dan niet met hulp van de Vervoerder) voorafgaande aan of na het transport binnen het gebouw/huis van het ophaaladres of afleveradres.

b. Schade aan een product dat groter is dan 400x180x160 cm, dan wel zwaarder is dan 100 kg, die met behulp van apparatuur moeten worden in- en/of uitgeladen.

c. Schade ontstaan door (de)montage van goederen.

d. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan het product die redelijkerwijs niet was te constateren bij het ophaaladres. Bijvoorbeeld bij interne schade die niet zichtbaar is aan de buitenkant van het product bij ophalen.

a. Producten dienen overal ingepakt zijn met karton, dik plastic of bubbelplastic. Krimpfolie alleen is niet voldoende.

b. Hoeken en uitstekende punten dienen 2 laags te zijn ingepakt.

c. Glas, natuursteen, schilderijen en breekbare materialen van bijvoorbeeld lampen dienen ingepakt te zijn met dempend materiaal zoals schuimrubber, zodat deze stapelbaar kunnen worden vervoerd.

d. Deuren van kasten moeten dicht zitten en de planken moeten zijn vastgemaakt of zijn verwijderd uit de kast.

Schade ontstaat bij een 1-mans levering tijdens het in-en uitladen van het product met een een zijde langer dan 100 cm, zwaarder is dan 35 kg en dus niet door 1 man te tillen is en waarbij geen extra tilhulp beschikbaar was, valt niet onder de verzekering. Indien op locatie geconstateerd wordt dat de beschikbare tilhulp lichamelijk niet fit genoeg is (bijv. zwanger, of op leeftijd), dient er alvorens het in- of uitladen getekend te worden voor schadevrij ontvangst.

6. De transportkosten zullen niet worden vergoed door Brenger en / of de verzekering. De transportkosten zijn ongeacht de status van aflevering van het product voor rekening van de opdrachtgever.

Reliving levert niet op de Waddeneilanden.

Artikel 8 - Vergoeding en betaling

 1. Reliving richt het Platform zodanig in dat Kopers aan Reliving betalen. Als de bestelling door Koper is goedgekeurd, zal de Verkoopprijs minus de Vergoeding binnen 3 werkdagen aan de Verkoper worden uitbetaald. In het geval van Verzending zal Reliving binnen vier (4) dagen, nadat aan de hand van de track-and-trace code is geverifieerd dat de bestelling door Koper is ontvangen de betaling verrichten.

 2. Indien Klant een tweedehands product bij een Verkoper koopt, dan is Klant een vergoeding aan service toeslag verschuldigd ter hoogte van €2,00 voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt, welk bedrag door Reliving bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht, en als zodanig onderdeel uitmaakt van de factuur, en ten goede komt aan Reliving.

 3. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Reliving en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden via Reliving.

 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Reliving is gerechtigd om de Klant vanaf die dag een vertragingsrente en/of administratiekosten in rekening te brengen, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Reliving om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 5. Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Reliving verleend om in naam van Reliving en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.

 6. Reliving zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 9 - Bepalingen geldend bij aanschaf bij Verkoper(s)

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Verkoper zijnde een natuurlijk persoon of tweedehands winkel, dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren ('herroepingsrecht'). Dit mag enkel indien de foto('s) van de advertentie niet overeenkomen met het ontvangen product, de afmetingen die in het ontvangen product staat afwijkend is van de advertentie of het product significante beschadigingen heeft die niet gecommuniceerd zijn. Indien er een andere reden wordt opgegeven mag Reliving beslissen of deze legitiem is of niet. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant Reliving, voorafgaand aan de retourzending en binnen 14 (veertien) dagen, van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van de retourfunctie bij Mijn Orders binnen de Omgeving. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij Reliving, aan de desbetreffende Verkoper te retourneren.

 2. Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren.

 3. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. De door de Klant betaalde transactiekosten worden door Reliving niet terug betaald. Het door de Klant reeds betaalde bedrag, zal (met uitzondering van de transactiekosten) door Reliving zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, worden terugbetaald.

 4. Na ontvangst en goedkeuring van het product door de Klant kan deze besluiten af te zien van zijn herroepingsrecht. Door als Klant aan te geven het product te willen houden, wordt afgezien van het herroepingsrecht en wordt het aankoopbedrag beschikbaar gesteld aan de Verkoper. Hierdoor wordt elke vorm van restitutie aan de Klant uitgesloten.

 5. Indien een Verkoper een bestelling niet aanvaardt binnen zes (6) werkdagen, zal Reliving de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Reliving ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

 6. In hoogste uitzondering en enkel in overleg heeft de Koper uiterlijk twee (2) maanden om de Bestelling op te halen. Indien dit termijn is verstreken heeft Reliving het recht het Artikel opnieuw aan te bieden op het Platform zonder de Koper het aankoopbedrag te retourneren.

Artikel 10 - Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail en telefoon zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Reliving en/of de Verkoper aan Klant verzonden informatie.

 2. Reliving is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens en emailadres aan de Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling. Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling.

Artikel 11 - Diversen

 1. Reliving is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Reliving artikelen van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Reliving.
 2. Wanneer door Reliving gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Reliving de Voorwaarden kopen bij verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden Reliving kopen bij verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Reliving vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Reliving is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkopers op de Reliving website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

Op de Voorwaarden kopen bij verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Verkopers via de Reliving website en de Koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.